Kunnen wij je helpen?
X
Slim & uniek Slim voor je budget Samen slim Slim dichtbij
Plan showroombezoek

Algemene voorwaarden

PRIVACY STATEMENT

DEZE PRIVACYVERKLARING IS VAN TOEPASSING OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR K14 / MULDER MEUBELEN EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (HIERNA GEZAMENLIJK: “K14 INTERIEURPANELEN”).

WAARBORGEN VAN PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE

VOOR K14 IS HET WAARBORGEN VAN DE PRIVACY EN DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE ESSENTIEEL. K14 SPANT ZICH IN OM DE BESCHERMING EN HET CORRECTE GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS, ZOALS UW NAAM, ADRES EN REKENINGNUMMER, TE WAARBORGEN. IN DEZE PRIVACYVERKLARING KUNT U LEZEN OP WELKE WIJZE K14 UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN BESCHERMD.

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

INDIEN U GEBRUIK WILT MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN K14, IS HET NOODZAKELIJK DAT BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS VAN U WORDEN VERWERKT. DENK HIERBIJ AAN DE GEGEVENS DIE NOODZAKELIJK ZIJN OM DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING:

K14 ZAL UW PERSOONSGEGEVENS SLECHTS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DE VOLGENDE DOELEINDEN:

 • HET VERWERVEN VAN NIEUWE KLANTEN EN OVERIGE MARKETING;
 • HET AFHANDELEN VAN BESTELLINGEN;
 • HET COMMUNICEREN MET KLANTEN VANWEGE ONDER ANDERE SUPPORT, FACTURATIE EN INCASSO, UITBREIDING FUNCTIONALITEIT;
 • HET VOOR MARKETINGDOELEINDEN PLAATSEN VAN CONTENT OP SOCIAL MEDIA;
 • HET VOEREN VAN DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN PERSONEELS-/SALARISADMINISTRATIE;

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS:

 • VAN KLANTEN: NAAM, ADRES, WOONPLAATS, BANKNUMMERS, CONTACTPERSOON, GESLACHT, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER/MOBIEL NUMMER, IP-ADRES EN BEZOEKHISTORIE, VOICELOG TELEFONISCH CONTACT MET K14, EVENTUELE PERSOONLIJKE QUOTES GEPLAATST OP HET ONLINE-PLATFORM;
 • VAN MEDEWERKERS: NAAM, ADRES, WOONPLAATS, BSN, GEBOORTEDATUM, GESLACHT, TELEFOONNUMMER, BANKGEGEVENS, SALARISGEGEVENS, BURGERLIJKE STAAT, GEZINSSAMENSTELLING, VERZUIMGEGEVENS EN OVERIGE WERK-GERELATEERDE GEGEVENS, FOTO’S, QUOTES.

GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

K14 VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS MET NAME TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, OF OP GROND VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. IN MINDERE MATE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT OP BASIS VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG VAN K14, OF OP BASIS VAN VERKREGEN TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.

 • OVEREENKOMST: VOOR HET LEVEREN VAN PRODUCTEN WORDT EEN OVEREENKOMST OPGESTELD TUSSEN DE KLANT EN K14. OM DEZE OVEREENKOMST GOED UIT TE KUNNEN VOEREN, IS DE VERWERKING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS NOODZAKELIJK.
 • WETTELIJKE PLICHT: K14 VERWERKT TEVENS UW PERSOONSGEGEVENS INDIEN DIT NODIG IS TER VOLDOENING AAN WETTELIJKE VERPLICHTING DIE OP K14 RUST.
 • GERECHTVAARDIGD BELANG: INDIEN K14 EEN ZWAARDER GERECHTVAARDIGD BELANG HEEFT DAN UW PRIVACYBELANG, IS K14 GERECHTIGD UW PERSOONSGEGEVENS IN DIE SITUATIE TE VERWERKEN.
 • TOESTEMMING: ALS K14 PERSOONSGEGEVENS WIL VERWERKEN, MAAR DEZE VERWERKING VALT NIET ONDER EEN VAN BOVENGENOEMDE GRONDSLAGEN, ZAL K14 UW TOESTEMMING VRAGEN VOORDAT K14 DE PERSOONSGEGEVENS GAAT VERWERKEN.

DELEN EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

K14 KAN UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET ORGANISATIES DIE WORDEN INGESCHAKELD BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST. DEZE INGESCHAKELDE ORGANISATIES KRIJGEN SLECHTS TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET UITVOEREN VAN HUN TAAK.

K14 MAAKT GEBRUIK VAN SOFTWAREPROGRAMMA’S OM HAAR WERKZAAMHEDEN GOED UIT TE KUNNEN VOEREN. DE LEVERANCIERS VAN DEZE SOFTWAREPROGRAMMA’S HEBBEN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS. OM DE RECHTMATIGE VERWERKING DOOR DEZE LEVERANCIERS TE KUNNEN WAARBORGEN, HEEFT K14 VERWERKERS OVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN MET DEZE LEVERANCIERS.

K14 VERKOOPT GEEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN. OOK ZAL K14 GEEN PERSOONSGEGEVENS DIE U HAAR VERSTREKT AAN DERDEN DOORGEVEN TEN BEHOEVE VAN HUN DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

BEWAARTERMIJN

K14 WAARBORGT DAT UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER BEWAARD WORDEN DAN NODIG IS IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING, TENZIJ HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS NOODZAKELIJK IS TER VOLDOENING AAN EEN WETTELIJKE BEWAARPLICHT OF U VRAAGT OM VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

BEVEILIGING EN INTEGRITEIT VAN GEGEVENS

K14 HEEFT EEN BEVEILIGINGSBELEID OPGESTELD EN MAATREGELEN GEÏMPLEMENTEERD TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS TEGEN ONGEAUTORISEERD VERLIES, MISBRUIK, WIJZIGING OF VERNIETIGING IS OPGENOMEN. DE TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS ZAL STRIKT WORDEN BEPERKT TOT DEGENEN DIE NAMENS K14 BETROKKEN ZIJN BIJ DE VERLENING VAN DIENSTEN AAN U OF DIE ANDERSZINS BINNEN DE KADERS VAN DE PRIVACYWETGEVING DAARTOE GEAUTORISEERD ZIJN. DE INDIVIDUEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT DE PERSOONSGEGEVENS ZIJN VERPLICHT OM DE VERTROUWELIJKHEID VAN DERGELIJKE INFORMATIE TE HANDHAVEN.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

OP GROND VAN DE AVG HEEFT U ALS BETROKKENE VERSCHILLENDE RECHTEN. K14 VINDT HET BELANGRIJK DAT U DEZE RECHTEN KUNT UITOEFENEN. U KUNT EEN BEROEP DOEN OP EEN VAN ONDERSTAANDE RECHTEN DOOR EEN E-MAIL OF EEN BRIEF TE STUREN OF EEN VERZOEK TE DOEN AAN DE BALIE OP ONS KANTOOR. U HEEFT DE VOLGENDE RECHTEN:

 • RECHT VAN INZAGE: U HEEFT HET RECHT OM INZAGE TE VERKRIJGEN IN DE DOOR K14  OVER U VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS;
 • RECHT OP RECTIFICATIE: U HEEFT HET RECHT OP RECTIFICATIE VAN U BETREFFENDE ONJUISTE PERSOONSGEGEVENS;
 • RECHT OP GEGEVENS WISSING: U HEEFT HET RECHT OP WISSING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS INDIEN K14 DEZE NIET LANGER NODIG HEEFT VOOR HET DOEL WAARVOOR ZE WERDEN VERWERKT;
 • RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING: INDIEN DE JUISTHEID VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS WORDT BETWIST, DE VERWERKING ONRECHTMATIG IS, K14 DE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER NODIG HEEFT VOOR DE VERWERKING DOELEINDEN OF U BEZWAAR HEEFT GEMAAKT TEGEN DE VERWERKING, HEEFT U RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING. DAT WIL ZEGGEN DAT DE PERSOONSGEGEVENS DAN (TIJDELIJK) NIET VERWERKT OF GEWIJZIGD MOGEN WORDEN;
 • RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GEGEVENS: U KUNT VERZOEKEN OM ALLE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS DOOR K14 OVER TE LATEN DRAGEN AAN EEN ANDERE ORGANISATIE;
 • RECHT VAN BEZWAAR: U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR K14. BIJ EEN DERGELIJK VERZOEK ZAL K14 DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS STAKEN, TENZIJ ER GERECHTVAARDIGDE GRONDEN ZIJN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN;
 • RECHT NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING: U HEEFT HET RECHT NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN UITSLUITEND OP GEAUTOMATISEERDE VERWERKING GEBASEERD BESLUIT WAARAAN VOOR U RECHTSGEVOLGEN ZIJN VERBONDEN, ZOALS BIJVOORBEELD PROFILERING.

KLACHTEN

INDIEN U EEN KLACHT HEBT OVER DE WERKWIJZE VAN K14, KUNT U DIT MELDEN BIJ K14 ZELF, OF U KUNT EEN KLACHT INDIEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS INDIEN HET GAAT OM DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS. DIT KAN VIA: WEBSITE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

WAT TE DOEN DOEN BIJ SCHADE AAN PRODUCTEN?

RECLAMATIES MOETEN BINNEN 8 DAGEN NA ONTVANGST WORDEN GEMELD VIA DOETINCHEM@K14.NL
WIJ ZULLEN BINNEN 3 WERKDAGEN CONTACT MET U OPNEMEN.

CONTACT

U KUNT CONTACT OPNEMEN MET DE PRIVACY OFFICER VAN K14 VIA HET ONDERSTAANDE ADRES:

K14
Edisonstraat 3
7006 RA, DOETINCHEM
0314 – 724 874